Tempo

De batterijen van de klok die zo fier boven de dominee aan het einde van de lange tafel pronkte hadden ze eruit gehaald. Het tikken zorgde voor veel verwarring bij de taak die ze zichzelf hadden gesteld. Alleen het licht dat door de gekleurde glas-in-loodramen naar binnen viel zei dat het nog geen ochtend was. Het was de voltallige kerkeraad nog niet gelukt om eenstemmig een nummer op de cd te kiezen. Per aangetekende brief hadden ze de organist gevraagd een cd samen te stellen met varianten van één gezang en één psalm. De verschillende varianten dienden alleen te verschillen in tempo, meer niet. De organist had er zorg voor gedragen om steeds met een andere stand op de metronoom te spelen en de opnames niet in op- of aflopend tempo op de cd te zetten. Ook had hij geen metronoomgetallen bij de nummers gezet. Zo konden vooroordelen of persoonlijk geliefde metronoomgetallen niet leiden tot een vertekend resultaat. Het juiste tempo zou zich vanzelf openbaren. Het zou bij een ieder binnen komen en aanzetten tot vreugdig neuriën, zoals een draaiend tandwiel een ander in beweging zet op het moment dat ze in elkaar grijpen.

Die openbaring liet alleen lang op zich wachten. Ondertussen waren ze begonnen om de cd voor de vierde keer af te spelen. Het eerste nummer kon zuster De Vriesch goed bekoren. Als vanzelf deinde haar hoofd mee op de maat en neuriede ze dapper mee met het lied dat haar in haar jeugd, toen haar stem krachtiger was, zoveel vreugde had geschonken. Zuster Geertsen wilde aan dat plezier niets af doen, maar vond dat dit tempo de gemeente nooit in vervoering kon brengen en dat was toch de bedoeling van het zingen. Nee, het moest plechtiger. Het tweede nummer kon haar evenmin bekoren. Dit tot grote teleurstelling van broeder Van der Linde. Gewend om te staan als hij het woord voerde, torende hij boven zuster Geertsen zijn smeekbede uit. Hij was dan van eenvoudige komaf, maar de Here had hem een talent van redevoeren meegegeven dat op de kansel niet zou misstaan. Met hoge en lage stem deed hij verslag van de bergen die dit tempo in hem deed bewegen. Het hielp niet. Om hem toch tegemoet te komen zei zuster Geertsen dat het net, maar dan ook net, iets langzamer had gemoeten. Dan was het waarlijk perfect.

De groep slaakte een zucht van verlossing. De meesten waren ondertussen bereid water bij de wijn te doen en zich te schikken naar een stemming bij meerderheid. Zuster Geertsen die steeds vasthield aan een unaniem besluit leek nu tevreden te kunnen worden gesteld. Ze kwamen er wel.
“Zuster Geertsen, met uw toestemming zal ik de organist vragen om nog een aantal opnamen te maken. De tempi die hij dan zal kiezen zullen net iets langzamer zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we dan een tempo hebben dat we allen kunnen waarderen.” De dominee keek rond langs instemmend knikkende gezichten. “En zou u kunnen zeggen hoeveel langzamer het moet?”
“Ietsje, echt ietsje.”
“Ja, maar hoeveel is ietsje?”
“Hoe bedoelt u dominee?”
“Kunt u het in tellen per minuut uitdrukken?”
“Nee, maar ongeveer zo,” en ze zong het psalm in haar tempo.
Broeder Klei riep “Wacht! Ik pak een metronoom!” Hij constateerde “ergens tussen 66 en 68 tellen per minuut zit het tempo dat u nu zingt.”
“Mooi, dan vraag ik de organist nummers in te spelen op tempi’s daartussenin.”

En zo zit de organist nu thuis het honderdachtste psalm in te spelen op de aangegeven tempi.
“Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
‘k Zal zingen voor den Opperheer;
‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit’;
‘k Zal in den dageraad ontwaken,
op’t juiste tempo God genaken.”